بستن بارگذاری
اولین نمایشگاه کار استان سمنان

درباره ما

شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

نمایشگاه کار چیست ؟!؟

نمایشگاه کار رویدادی است که در آن سازمان ها با موقعیت های شغلی خود در آن حاضر شده و فرصت مناسبی برای روبرو شدن با تعداد زیادی از کارجویان مستعد می باشد. در واقع این رویداد فضای رقابتی برای کارفرمایان ایجاد می کند تا بتوانند اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود نمایند؛ این نمایشگاه مکانی برای تبادل اطلاعات و آگاهی از انتظارات بازار کار می باشد. هر سازمانی نیاز دارد که کارکنان خود را بر مبنای نیازمندی های خود و در نهایت براساس شایستگی ها جذب نماید. نمایشگاه کار می تواند با تسهیل شرایط جذب نیرو برای سازمان‌ها، شناخت مناسبی از آن‌ها را برای سازمان فراهم کند. همچنین کارجویان شرکت کننده در این نمایشگاه، علاوه بر مذاکره مستقیم با کارفرمایان، از مهارت ها و توانمندی های مورد انتظار سازمان ها در موقعیت های شغلی خود مطلع شده و می توانند در راستای توسعه فردی خویش گام های موثری بردارند. آنچه در نمایشگاه کار مورد توجه است شکل گیری ارتباطی دوسویه بین کارجویان و کارفرمایان می باشد تا هردو از میان گزینه های مختلف پیش رو، بهترین انتخاب را انجام دهند.